DỊCH VỤ

APP BÁN HÀNG

Thiết‌ ‌Kế‌ ‌App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌Chuyên‌ ‌Nghiệp‌

Giải‌ ‌pháp‌ ‌giúp‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌bứt‌ ‌phá‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ 
Online‌ ‌và‌ ‌tiếp‌ ‌cận,‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌tiềm‌ ‌năng‌ 
chỉ‌ ‌với‌ ‌một‌ ‌“cú‌ ‌chạm” 👆.‌ 

Vì‌ ‌Sao‌ ‌Doanh‌ ‌Nghiệp‌ ‌Cần‌ ‌Có‌ ‌App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌Chuyên‌ ‌Nghiệp?‌

Theo‌ ‌App‌ ‌Annie,‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌số‌ ‌tiền‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌vào‌ ‌Mobile‌ ‌Ads‌ ‌sẽ‌ ‌đạt đến‌ ‌290‌ ‌tỷ‌ ‌đô‌ ‌la.‌ ‌Và‌ ‌theo‌ ‌điều‌ ‌tra‌ ‌của‌ ‌Q&Me‌ ‌vào‌ ‌năm‌ ‌2019,‌ ‌tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam,‌ ‌tỷ‌ ‌lệ‌ ‌người‌ ‌dùng‌ ‌dành‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌trên‌ ‌Mobile‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌ngoài‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌đã‌ ‌vượt‌ ‌qua‌ ‌PC.‌ ‌

Có‌ ‌thể‌ ‌thấy,‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌và‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌App‌ ‌bán‌ ‌hàng‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌đang‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌xu‌ ‌ hướng‌ ‌nổi‌ ‌bật‌ ‌mà‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌cần‌ ‌chú‌ ‌trọng‌ ‌để‌ ‌tiếp‌ ‌cận,‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌tiềm‌ ‌
năng‌ ‌và‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌kinh‌ ‌doanh.‌ ‌

Những‌ ‌lợi‌ ‌ích‌ ‌tuyệt‌ ‌vời‌ ‌mà‌ ‌App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌mang‌ ‌lại‌ ‌cho‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp:‌ 

app bh ssw
Khach-hang (1)

Khách‌ ‌Hàng‌ ‌Luôn Nhớ‌ ‌Về‌ ‌Thương‌ ‌Hiệu‌ ‌Của‌ ‌Bạn‌ ‌Với‌ ‌Chi‌ Phí‌ ‌Cực‌ ‌Thấp‌

Thiết‌ ‌kế‌ ‌App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌ tuyệt‌ ‌vời,‌ ‌giúp‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌luôn‌ ‌hiện‌ ‌ diện‌ ‌trên‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌di‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌khách‌ ‌ hàng,‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌khi‌ ‌họ‌ ‌chưa‌ ‌tiếp‌ ‌cận‌ ‌hoặc‌ ‌ cần‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌sản‌ ‌phẩm/dịch‌ ‌vụ‌ ‌của‌ ‌bạn.‌ ‌

marketing (1)

Phát‌ ‌Triển‌ ‌Kênh‌ ‌Marketing‌ ‌Vô‌ ‌Cùng‌ ‌ Hiệu‌ ‌Quả‌

Với‌ ‌giao‌ ‌diện‌ ‌thân‌ ‌thiện‌ ‌cho‌ ‌di‌ ‌động,‌ ‌ App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌mang‌ ‌lại‌ ‌cho‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌ trải‌ ‌nghiệm‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌và‌ ‌tuyệt‌ ‌vời‌ ‌ nhất.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt,‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌ thu‌ ‌thập‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌về‌ ‌hành‌ ‌vi‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌ và‌ ‌có‌ ‌kế‌ ‌hoạch‌ ‌Marketing‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌giúp‌ ‌ tăng‌ ‌doanh‌ ‌số‌ ‌hiệu‌ ‌quả.‌

brand

Nâng‌ ‌Tầm‌ ‌Thương‌ ‌Hiệu‌ ‌Của‌ ‌Doanh‌ ‌ Nghiệp‌ ‌Bạn‌

Thiết‌ ‌kế‌ ‌App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌ góp‌ ‌phần‌ ‌quảng‌ ‌bá‌ ‌thương‌ ‌hiệu.‌ ‌Giao‌ ‌ diện‌ ‌đẹp‌ ‌mắt‌ ‌với‌ ‌nhiều‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌độc‌ ‌ đáo‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌và‌ ‌ khẳng‌ ‌định‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌thương‌ ‌hiệu,‌ ‌từ‌ ‌đó‌ ‌xây‌ ‌ dựng‌ ‌lòng‌ ‌tin‌ ‌nơi‌ ‌khách‌ ‌hàng.‌

TN App

App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌Hội‌ ‌Tụ‌ ‌Đầy‌ ‌Đủ‌ ‌Những‌ ‌Tính‌ ‌Năng‌ ‌Mạnh‌ ‌Mẽ‌ ‌Nhất‌

CHỈ‌ ‌TỪ‌ ‌50.000.000‌ ‌VNĐ‌ ‌-‌ ‌Bạn‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌sở‌ ‌hữu‌ ‌ngay‌ ‌một‌ ‌ứng‌ ‌dụng‌ ‌bán‌ ‌hàng‌ ‌chuyên‌ nghiệp,‌ ‌mạnh‌ ‌mẽ‌ ‌với‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌cần‌ ‌thiết:‌ 
app-ban-hang

Mang‌ ‌Khách‌ ‌Hàng‌ ‌Trở‌ ‌Lại‌ ‌Và‌ ‌Mua‌ ‌Nhiều‌ ‌Hơn‌

Solutions‌ ‌World‌ ‌mang‌ ‌đến‌ ‌cho‌ ‌bạn‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ nhất,‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌các‌ ‌công‌ ‌cụ‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌bán‌ ‌hàng‌ ‌tối‌ ‌ưu‌ ‌giúp‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌tiếp‌ ‌cận,‌ ‌giữ‌ chân‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌và‌ ‌tăng‌ ‌tỷ‌ ‌lệ‌ ‌mua‌ ‌lại:‌ 

Gửi‌ ‌Thông‌ ‌Báo‌ ‌Trực‌ ‌Tiếp‌ ‌Đến‌ ‌ Khách‌ ‌Hàng‌

Mở‌ ‌Rộng‌ ‌Mạng‌ ‌Lưới‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌Đa‌ ‌ Kênh‌

Tiết‌ ‌Kiệm‌ ‌Tối‌ ‌Ưu‌ ‌Chi‌ ‌Phí‌ ‌Quảng‌ ‌ Cáo‌ ‌Với‌ ‌Email‌ ‌Marketing

Vì‌ ‌Sao‌ ‌Bạn‌ ‌Nên‌ ‌Lựa‌ ‌Chọn‌ ‌Dịch‌ ‌Vụ‌ ‌Thiết‌ ‌Kế‌ ‌App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌Của‌ ‌ SOLUTIONS‌ ‌WORLD?‌

ssw dvapp

Quy‌ ‌Trình‌ ‌Tạo‌ ‌Ra‌ ‌Một‌ ‌App‌ ‌Bán‌ ‌Hàng‌ ‌Chuyên‌ ‌Nghiệp‌ ‌Tại‌ ‌ SOLUTIONS‌ ‌WORLD‌

quy-trinh-tk-app-ban-hang

NHẬN ƯU ĐÃI

Thiết Kế App Bán Hàng Chuyên Nghiệp Chỉ Từ 50 Triệu !!!